Condicions generals

Ecommerce

1. Introducció

Aquestes Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant, les "Condicions Generals") regulen el procés d'adquisició d'experiències d'allotjament, restaurant i activitats lúdiques (d'ara endavant, les "Experiències") ofertes a través del lloc web (d'ara endavant, la "Plataforma") de l'empresa PINODIL SA (d'ara endavant, la "Empresa"), amb NIF A17306861 i adreça a Cala Joncols S/N 17480 Roses (Girona), Espanya.

La utilització de la Plataforma implica l'acceptació de les presents Condicions Generals, així com de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

2. Usuaris

Podran adquirir Experiències a través de la Plataforma aquelles persones majors d'edat i amb plena capacitat per contractar d'acord amb la legislació aplicable.

3. Procés de contractació

Per adquirir una Experiència, l'usuari haurà de seleccionar l'Experiència desitjada, indicar les dates i el nombre de persones, i completar el formulari de registre amb les dades sol·licitades. Un cop completat el formulari, l'usuari haurà de realitzar el pagament corresponent a través dels mitjans de pagament disponibles.

4. Preus i pagament

Els preus de les Experiències inclouen l'IVA i altres impostos aplicables. El pagament es realitzarà a través dels mitjans de pagament oferts a la Plataforma, que poden incloure targetes de crèdit o dèbit, transferència bancària o altres sistemes de pagament electrònic.

5. Confirmació de la reserva

Un cop realitzat el pagament, l'usuari rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la reserva i les dades de la mateixa. L'usuari haurà de verificar que les dades siguin correctes i, en cas de detectar qualsevol error, contactar amb la Empresa per correcció.

6. Cancel·lacions i devolucions

L'usuari podrà cancel·lar la reserva d'una Experiència amb dret a devolució íntegra del preu pagat sempre que ho faci amb un mínim de 48 hores d'antelació respecte a l'inici de l'Experiència. En cas de cancel·lació amb menys de 48 hores d'antelació, no es realitzarà cap devolució.

7. Responsabilitat de la Empresa

La Empresa no serà responsable dels actes o omissions de tercers, com ara proveïdors d'allotjament, restaurants o empreses d'activitats lúdiques, ni dels danys o perjudicis que aquests puguin ocasionar.

8. Protecció de dades

La informació relativa al tractament de les dades personals dels usuaris es troba en la Política de Privacitat de la Plataforma. La utilització de la Plataforma implica l'acceptació de la Política de Privacitat i la conformitat amb el tractament de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable, inclòs el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades).

9. Propietat intel·lectual i industrial

La Plataforma, els seus continguts, logotips, marques, dissenys i qualsevol altre element que hi aparegui estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. La reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació, manipulació o qualsevol altra forma d'explotació de la Plataforma o dels seus continguts, total o parcial, sense l'autorització expressa i per escrit de la Empresa, està expressament prohibida.

10. Modificació de les Condicions Generals

La Empresa es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense previ avís. Les modificacions tindran efecte des de la seva publicació a la Plataforma. L'usuari accepta que és responsabilitat seva revisar les Condicions Generals periòdicament per estar informat de les actualitzacions.

11. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia o reclamació derivada de l'ús de la Plataforma o de la contractació d'Experiències es sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que aquest estigui situat al territori de l'Estat espanyol, o als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, si l'usuari està domiciliat fora de l'Estat espanyol.

12. Contacte

Per a qualsevol consulta, queixa o suggeriment relacionada amb les presents Condicions Generals, la Plataforma o les Experiències, l'usuari pot contactar amb la Empresa a través de l'adreça de correu electrònic facilitada a la Plataforma o per correu postal a l'adreça: Cala Joncols S/N 17480 Roses (Girona), Espanya.